Viešieji pirkimai verslui

Lietuvos viešųjų pirkimų rinka kasmet auga po 5-10%, viešųjų pirkimų vertė sudaro virš 6 mlrd. Eur. Perkančiųjų organizacijų skaičius Lietuvoje siekia virš 6000.

Pirkdama prekes, paslaugas ar darbus kiekviena perkančioji organizacija turi įvykdyti viešojo pirkimo procedūrą. Pirkimo procedūros sudėtingumas priklauso nuo bendro organizacijos pirkimų biudžeto, konkretaus pirkimo vertės bei Viešųjų pirkimų įstatymo ir/ar supaprastintų pirkimų taisyklių nuostatų. Sudėtingiausi – tarptautinio pirkimo būdai pasirenkami, jeigu metinė prekių ar paslaugų grupės pirkimų vertė viršija 140000-431000 Eur be PVM (priklausomai nuo organizacijos tipo), darbų – 5382000 Eur be PVM. Tarptautiniai pirkimo būdai yra šie: atviras arba ribotas konkursas, konkurencinis dialogas, skelbiamos arba neskelbiamos derybos. Neviršijus tarptautinių pirkimų verčių vykdomi supaprastinti pirkimai (įskaitant ir mažos vertės pirkimus). Gali būti pasirenkami šie supaprastintų pirkimų būdai: supaprastintas atviras konkursas, supaprastintas ribotas konkursas, supaprastintos skelbiamos derybos, supaprastintas konkurencinis dialogas, supaprastintas atviras projekto konkursas, supaprastintas ribotas projekto konkursas, apklausa.

Skelbiami pirkimai Lietuvoje sudaro virš 90% visos viešųjų pirkimų vertės. Vykdant skelbiamą pirkimą, pirkimo dokumentai ir skelbimas apie pirkimą paskelbiami Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje – CVP IS. Kiekvieną dieną Lietuvoje paskelbiama 120-200 pirkimų skelbimų, tačiau dėl ribotų CVP IS prenumeratos ir paieškos galimybių ne visus aktualius pirkimus tiekėjams pavyksta rasti operatyviai, dažnai tenka skaityti visus dienos skelbimus. UAB „ETENDERS BALTIJA“ siūlo viešųjų pirkimų konkursų stebėjimo sistemą www.etenders.lt, kuri taupo laiką ir atrenka tik prenumeratoriui aktualius viešųjų pirkimų konkursus, pateikia tiesiogines nuorodas į pirkimo dokumentus / registraciją pirkime bei asmeniškai informuoja elektroniniu paštu.

Tiekėjai susiranda aktualų pirkimo skelbimą ir pirkimo dokumentus, juos analizuoja, ir pagal nustatytus reikalavimus teikia pasiūlymus. Pirkimo sąlygose nustatomi: tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai, reikalavimai pirkimo objektui, reikalavimai pasiūlymo parengimui ir teikimui, pasiūlymų vertinimo kriterijai, esminės sutarties sąlygos (sutarties projektas), kita informacija. Patartina detaliai išnagrinėti pirkimo sąlygas ir, esant neaiškumams ar neatitikimams teisės aktų reikalavimams, raštu kreiptis į perkančiąją organizaciją su prašymu paaiškinti ar pakeisti pirkimo sąlygas. Rengiant pasiūlymą svarbu surinkti ir tiksliai įforminti visus pirkimo sąlygose reikalaujamus dokumentus: kvalifikacinius dokumentus, pasiūlymo galiojimo užtikrinimą, įgaliojimą, prekių ar paslaugų techninių parametrų aprašymus ir sertifikatus (jei taikoma), pasiūlymo formą bei kitus dokumentus. Atkreipiame dėmesį, kad dėl Viešųjų pirkimų įstatymo griežtų nuostatų, net ir menka klaida dažnai sąlygoja pasiūlymo atmetimą, todėl parengtą pasiūlymą būtina patikrinti ypač atidžiai.

Apie 95% visų Lietuvos viešųjų pirkimų vertės įvykdoma elektroniniu būdu, t.y. pasiūlymas turi būti pateiktas CVP IS priemonėmis. Tam reikalinga tiekėjų registracija CVP IS bei elektroninio parašo įrangos tinkamas sutvarkymas, kadangi pasiūlymai ne mažos vertės pirkimams visada privalo būti pasirašyti saugiu elektroniniu parašu.

UAB „Viešųjų pirkimų agentūra eTenders“ organizuoja specializuotus seminarus ir mokymus tiekėjams apie dalyvavimo viešųjų pirkimų konkursuose aspektus, informaciją apie tokius renginius galima rasti dalyje Mokymai ir seminarai.