Viešieji pirkimai perkančiosioms organizacijoms

Perkančioji organizacija viešuosius pirkimus atlieka vadovaudamasi Viešųjų pirkimų įstatymu, poįstatyminiais teisės aktais (Vyriausybės nutarimais ir ministrų įsakymais), Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymais bei rekomendacijomis, supaprastintų pirkimų taisyklėmis.

Sėkmingo viešųjų pirkimų vykdymo pagrindas – tinkamai parengta būtinoji viešųjų pirkimų dokumentacija. Perkančioji organizacija vidiniais dokumentais turi reglamentuoti viešųjų pirkimų organizavimo tvarką: pirkimo iniciavimą, vykdymą, kontrolę, naudojamų dokumentų formas bei dokumentavimo taisykles, viešojo pirkimo komisijos darbą bei kitus organizacinius aspektus.

Prieš pradėdama viešąjį pirkimą perkančioji organizacija turi nustatyti pirkimo vertę ir, atsižvelgdama į Viešųjų pirkimų įstatymo ir/ar supaprastintų pirkimų taisyklių nuostatas, parinkti tinkamą pirkimo būdą. Tarptautinio pirkimo būdai gali būti pasirenkami šie: atviras arba ribotas konkursas, konkurencinis dialogas, skelbiamos arba neskelbiamos derybos. Supaprastinti pirkimai (įskaitant ir mažos vertės pirkimus) gali būti atlikti šiais būdais: supaprastintas atviras konkursas, supaprastintas ribotas konkursas, supaprastintos skelbiamos derybos, supaprastintas konkurencinis dialogas, supaprastintas atviras projekto konkursas, supaprastintas ribotas projekto konkursas, apklausa. Vykdant skelbiamą pirkimą, pirkimo dokumentai ir skelbimas apie pirkimą turi būti paskelbti Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje – CVP IS.

Viešųjų pirkimų įstatymas įpareigoja pirkimus vykdyti per Centrinę perkančiąją organizaciją – CPO: Perkančiosios organizacijos, išskyrus Lietuvos Respublikos diplomatines atstovybes, konsulines įstaigas užsienyje ir Lietuvos Respublikos atstovybes prie tarptautinių organizacijų, privalo įsigyti prekes, paslaugas ir darbus iš centrinės perkančiosios organizacijos arba per ją. Perkančioji organizacija planuodama pirkimus, turi įvertinti kiek ir kokių pirkimų ji vykdys naudodamasi centrinės perkančiosios organizacijos katalogu.

Perkančioji organizacija parengia pirkimo dokumentus, kurie turi būti tikslūs, aiškūs ir be dviprasmybių. Pirkimo sąlygose nustatomi: tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai, reikalavimai pirkimo objektui, reikalavimai pasiūlymo parengimui ir teikimui, pasiūlymų vertinimo kriterijai, esminės sutarties sąlygos (sutarties projektas), kita informacija. Pirkimo sąlygos gali būti nerengiamos kai pirkimas atliekamas žodžiu (pvz., mažos vertės apklausa žodžiu).

Gavusi tiekėjų pasiūlymus perkančioji organizacija įvertina tiekėjų kvalifikaciją, pasiūlymus, sudaro pasiūlymų eilę, nustato nugalėtoją bei apie pirkimo procedūros rezultatus informuoja tiekėjus. Pirkimo procedūros pasibaigia sudarius sutartį su tiekėju. Pirkimo procedūros turi būti tinkamai dokumentuojamos, užpildoma tiekėjų apklausos pažyma (jei pirkimą vykdo pirkimų organizatorius) ar pildomi komisijos protokolai (jei pirkimą vykdo viešojo pirkimo komisija).

Perkančioji organizacija teikia Viešųjų pirkimų tarnybai ataskaitas apie įvykdytus pirkimus, įvykdytas ar nutrauktas sutartis. Ataskaitos teikiamos Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje – CVP IS, užpildytos ataskaitos publikuojamos Centriniame viešųjų pirkimų portale – CVPP.

Viešuosius pirkimus reglamentuojančiu teisės aktus galima rasti Viešųjų pirkimų tarnybos tinklapyje www.vpt.lrv.lt, dalyje Teisinė informacija – Teisės aktai.


Teikiame perkančiosioms organizacijoms metodinę ir praktinę pagalbą tiek rengiant viešųjų pirkimų dokumentaciją ar pirkimų sąlygas, tiek vykdant pirkimo procedūras ar jas dokumentuojant ir teikiant ataskaitas Viešųjų pirkimų tarnybai. Daugiau informacijos apie mūsų viešųjų pirkimų ekspertų paslaugas galite rasti čia. Taip pat nuolatos organizuojami specializuoti kvalifikacijos kėlimo kursai viešųjų pirkimų specialistams, apie tokius kursus aktualią informaciją rasite tinklapio dalyje Mokymai ir seminarai.