Kas yra viešieji pirkimai?

Viešasis pirkimas – perkančiosios organizacijos atliekamas ir Viešųjų pirkimų įstatymu reglamentuojamas prekių, paslaugų ar darbų pirkimas, kurio tikslas – sudaryti viešojo pirkimo–pardavimo sutartį.

Perkančioji organizacija yra:

  1. Valstybės ar savivaldybės valdymo institucija;
  2. Viešasis ar privatusis juridinis asmuo, jeigu visa ar tam tikra jo veiklos dalis yra skirta specialiai viešiesiems interesams, kurie yra nekomercinio ir nepramoninio pobūdžio, tenkinti ir atitinka bent vieną iš šių sąlygų:
    • Jo veikla yra daugiau kaip 50% finansuojama iš valstybės ar savivaldybių biudžetų arba kitų fondų lėšų;
    • Yra kontroliuojamas (valdomas) valstybės ar savivaldybių institucijų arba kitų viešųjų ar privačiųjų juridinių asmenų;
    • Turi administraciją, valdymo ar priežiūros organą, kurio daugiau kaip pusė narių yra skiriami valstybės ar savivaldybių institucijų arba viešųjų ar privačiųjų juridinių asmenų.

Viešųjų pirkimų tikslas – užtikrinti, kad visos įmonės ar fiziniai asmenys turėtų lygias galimybes parduoti savo prekes, paslaugas ar darbus valstybei. Siekiant racionaliai panaudoti biudžeto lėšas skirtas reikiamų prekių ar/ir paslaugų įsigijimui, užtikrinant jų kokybę bei siekiant sudaryti pirkimo sutartis su patikimais prekių ir paslaugų tiekėjais, viešųjų pirkimų konkursų dalyviams ir jų prekėms bei paslaugoms keliami tam tikri reikalavimai. Šie reikalavimai pateikiami konkretaus pirkimo dokumentuose.

Viešojo pirkimo konkursą vykdo perkančioji organizacija. Priklausomai nuo perkamų prekių ir paslaugų kiekių, pirkimams taikomos skirtingos procedūros. Pirkimai gali būti vykdomi skelbiant juos viešai arba tik išsiuntus kvietimus dalyvauti pirkime pasirinktiems tiekėjams.

 

Plačiau apie viešuosius pirkimus perkančiosioms organizacijoms

Plačiau apie viešuosius pirkimus verslui