Nuo 2017-07-01 naujas viešųjų pirkimų reglamentavimas

Viešųjų pirkimų tarnyba įgyvendindama Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 pakeitimo įstatymo Nr. XIII-327 (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas) ir Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo Nr. XIII-328 (toliau – Pirkimų įstatymas) nuostatas priėmė šiuos, 2017 m. liepos 1 d. įsigaliosiančius teisės aktus:

Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašas – privalomas klasikinio sektoriaus perkančiosioms organizacijoms teisės aktas. Apraše nustatomi du pirkimo būdai, numatoma galimybė derėtis kiekvieno pirkimo metu, numatoma galimybė pačiai perkančiajai organizacijai pasirinkti apklausiamų tiekėjų skaičių bei pirkimo atlikimo priemones, sumažinama administracinė našta:

  • numatyta galimybė kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų prašyti tik iš pirkimo laimėtojo;
  • nustatytas dokumentų, patvirtinančių apie atliktas pirkimo procedūras, sąrašas, nenumatant pareigos visuomet pildyti apklausos pažymą.

Komunalinio sektoriaus perkantieji subjektai mažos vertės pirkimus vykdys pagal savo pačių pasitvirtintą mažos vertės pirkimų tvarkos aprašą.

Tiekėjo kvalifikacijos reikalavimų nustatymo metodika – privalomas teisės aktas, pagal kurį turės būti nustatomi kvalifikacijos reikalavimai. Šioje metodikoje numatyti kvalifikacijos reikalavimai, kurie gali būti keliami tiekėjo kvalifikacijai patikrinti, Jūsų patogumui taip pat pateikiami ir lentelėje.

Kainodaros taisyklių nustatymo metodika (toliau – Kainodaros metodika)privalomas (išskyrus mažos vertės pirkimų atveju) teisės aktas. Naujosios Kainodaros metodikos nuostatos lankstesnės:

  • perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai (toliau kartu – pirkimo vykdytojas) prekių ar paslaugų sutartyse galės nusimatyti ne tik šiame teisės akte numatytus, bet ir kitus kainos apskaičiavimo būdus;
  • prekių ar paslaugų apimtis galės apibrėžti ne tik kiekiu, bet ir pirkimo objektui įsigyti skirta lėšų suma ar šių būdų deriniu;
  • lankstesnė sutarties kainos keitimo ir peržiūros tvarka;
  • prekių pirkimo atveju pirkimo vykdytojas, esant poreikiui, galės įsigyti prekių sąraše nenurodytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių prekių, – šių prekių bus galima įsigyti neviršijant 10% tiekėjo pasiūlymo kainos arba planuojamos prekių įsigijimui skirti lėšų sumos.

Numatomos viešojo pirkimo ir pirkimo vertės skaičiavimo metodikos nuostatos perkant prekes ar paslaugas iš esmės nesikeis, tačiau pirkimo vykdytojas turės daugiau laisvės sprendžiant, ar prekės, paslaugos yra to paties tipo. Taip pat teisės akte detaliau paaiškinama, ką pirkimo vykdytojas turės laikyti reguliaraus pobūdžio sutartimis, pateikiama tokio aiškinimo praktinių pavyzdžių. Įtvirtintos nuostatos, kad pirkimo vertė gali būti skaičiuojama atskirai padaliniui, savarankiškai atsakančiam už savo pirkimą arba tam tikras to pirkimo kategorijas, jeigu tenkinamos visos šios sąlygos kartu:

  • padalinys turi įgaliojimus savarankiškai atlikti pirkimus ir priimti sprendimus dėl pirkimų;
  • padalinys pirkimams turi atskirą biudžeto eilutę;
  • padalinys turi įgaliojimus savarankiškai priimti sprendimus dėl pirkimo sutarčių sudarymo ir mokėjimų pagal tas sutartis iš savo biudžeto eilutės atlikimo.

Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašas nustato Viešųjų pirkimų įstatyme ir Pirkimų įstatyme numatytos informacijos viešinimo tvarką. Taip pat šis aprašas pasipildė nuostatomis dėl informacijos apie melagingą informaciją pateikusį tiekėją paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS).

Viešųjų pirkimų tarnyba kartu su Vyriausiąja tarnybinės etikos komisija parengė Nešališkumo deklaracijos tipinę formą. Vyriausioji tarnybinės etikos komisija, bendradarbiaudama su Viešųjų pirkimų tarnyba parengė Viešojo pirkimo komisijos narių, asmenų perkančiosios organizacijos vadovo paskirtų atlikti supaprastintus pirkimus, ir viešųjų pirkimų procedūrose dalyvaujančių ekspertų nusišalinimo tvarkos aprašą(toliau – Aprašas). Nors Aprašo nuostatos bus privalomos tik tam tikrų asmenų ratui (viešojo pirkimo komisijos nariams, asmenims, perkančiosios organizacijos vadovo paskirtiems atlikti supaprastintus pirkimus, ir viešųjų pirkimų procedūrose dalyvaujantiems ekspertams), Viešųjų pirkimų tarnyba rekomenduoja vadovautis Aprašo nuostatomis ir kitiems asmenims, kuriems Viešųjų pirkimų ir Pirkimų įstatymai numato pareigą nusišalinti.

Atkreipiame dėmesį, kad Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymas numato pareigą viešojo pirkimo komisijos nariams, asmenims, perkančiosios organizacijos vadovo paskirtiems atlikti supaprastintus viešuosius pirkimus, ir viešųjų pirkimų procedūrose dalyvaujantiems ekspertams nuo 2018 m. sausio 1 d. pildyti privačių interesų deklaraciją.

Pagal Viešųjų pirkimų įstatymo ir Pirkimų įstatymo reikalavimus atnaujinti Skelbimų teikimo Viešųjų pirkimų tarnybai tvarkos ir reikalavimų skelbiamai supaprastintų pirkimų informacijai aprašas ir supaprastintų pirkimų skelbimų tipinės formos taikomi atliekant pirkimus pradėtus 2017 m. liepos 1 dieną.

Pagal Viešųjų pirkimų įstatymo ir Pirkimų įstatymo reikalavimus atnaujinti Viešųjų pirkimų ir pirkimų ataskaitų rengimo ir teikimo tvarkos aprašas ir viešųjų pirkimų ir pirkimų ataskaitų formos. Šiuo teisės aktu sumažinamas teikiamų ataskaitų formų skaičius – lieka trys ataskaitų formos:

  • Viešojo pirkimo ir pirkimo procedūrų ataskaita Atn-1;
  • Papildoma viešojo pirkimo ir pirkimo procedūrų ataskaita Atn-2;
  • Viešųjų pirkimų sutarčių, pirkimų sutarčių ir vidaus sandorių ataskaita Atn-3.

Nebelieka ataskaitos, kuri teikiama už kiekvieną įvykdytą ar neįvykdytą sutartį.

Komisijos susipažinimo su pasiūlymais ar paraiškomis procedūros protokolų privalomųjų rekvizitų aprašas ir komisijos susipažinimo su pasiūlymais ar paraiškomis pavyzdinės protokolų formos – Jūsų patogumui pateikiama skiltis, kurioje galėsite pasirinkti ir atsisiųsti Jums tinkamą protokolų formą pagal viešojo pirkimo ar pirkimo būdą ir jame taikomą pasiūlymų vertinimo kriterijų.

Viešųjų pirkimų skelbimų grąžinimo tvarkos aprašas nustato sąlygas, kurioms esant Viešųjų pirkimų tarnyba nesiunčia viešąjį pirkimą ar pirkimą atliekančių pirkimo vykdytojų skelbimų skelbti per Europos Sąjungos leidinių biurą ir / ar neskelbia CVP IS, o grąžina pirkimo vykdytojui taisyti.

Registracijos Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašas atnaujintas pagal Viešųjų pirkimų įstatymo ir Pirkimų įstatymo nuostatas.

Lietuvos Respublikos įmonių ir institucijų, kompetentingų išduoti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 51 straipsnio 2 dalyje nurodytus dokumentus, sąrašas taip pat atnaujintas pagal Viešųjų pirkimų įstatymo ir Pirkimų įstatymo nuostatas.

Šaltinis: Viešųjų pirkimų tarnyba